skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unemployment and the Democratic Electoral Advantage

Wright, John

The American Political Science Review, Nov 2012, Vol.106(4), pp.685-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055412000330

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...