skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics, Apr 2012, Vol.40(2), p.759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00905364

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...