skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface based on natural interaction design for seniors

Hsiao, Shih-Wen ; Lee, Chu-Hsuan ; Yang, Meng-Hua ; Chen, Rong-Qi

Computers in Human Behavior, October 2017, Vol.75, pp.147-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...