skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bidirectional semantic interference between action and speech

Liepelt, Roman ; Dolk, Thomas ; Prinz, Wolfgang

Psychological Research, Jul 2012, pp.446-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0390-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...