skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Digital Fingerprinting and Identity Verification on Data Quality: Duplication Detection Is Not a Perfect Science

Courtright, Melanie ; Pashupati, Kartik

Journal of Advertising Research, 2014, Vol.54(3), p.263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218499 ; E-ISSN: 17401909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...