skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Ontological Turn in Categories Research: From Standards of Legitimacy to Evidence of Actuality

Kennedy, Mark ; Fiss, Peer

The Journal of Management Studies, Sep 2013, Vol.50(6), p.1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...