skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Legislative Bargaining and the Dynamics of Public Investment

Battaglini, Marco ; Nunnari, Salvatore ; Palfrey, Thomas

The American Political Science Review, May 2012, Vol.106(2), pp.407-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...