skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-industrialisation, Immigration and Unemployment: How and Why the Impact of Immigration on Unemployment Differs between Dutch Cities

van Der Waal, Jeroen

Urban Studies, Jun 2012, p.1711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098011417904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...