skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional Characterization of HLA-G + Regulatory T Cells in HIV-1 Infection (HLA-G + Regulatory T Cells in HIV-1 Infection)

Li, Chun ; Toth, Ilona ; Schulze zur Wiesch, Julian ; Pereyra, Florencia ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; van Lunzen, Jan ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Silvestri, Guido (Editor)

2013, Vol.9(1), p.e1003140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003140

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...