skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System (Interactions of the T2SS Secretin GspD with GspC)

Korotkov, Konstantin V ; Johnson, Tanya L ; Jobling, Michael G ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J; Kubori, Tomoko (Editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9), p.e1002228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...