skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantifying Significance of Topographical Similarities of Disease-Related Brain Metabolic Patterns (Topographic Similarities of Brain Networks)

Ko, Ji Hyun ; Spetsieris, Phoebe ; Ma, Yilong ; Dhawan, Vijay ; Eidelberg, David; Chen, Robert (Editor)

2014, Vol.9(1), p.e88119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088119

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...