skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outlier-Based Identification of Copy Number Variations Using Targeted Resequencing in a Small Cohort of Patients with Tetralogy of Fallot (Outlier-Based CNV Calling Method)

Bansal, Vikas ; Dorn, Cornelia ; Grunert, Marcel ; Klaassen, Sabine ; Hetzer, Roland ; Berger, Felix ; Sperling, Silke R; Liu, Chunyu (Editor)

2014, Vol.9(1), p.e85375 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085375

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...