skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Catalytic molten metals for the direct conversion of methane to hydrogen and separable carbon

Upham, D Chester ; Agarwal, Vishal ; Khechfe, Alexander ; Snodgrass, Zachary R ; Gordon, Michael J ; Metiu, Horia ; Mcfarland, Eric W

Science (New York, N.Y.), 17 November 2017, Vol.358(6365), pp.917-921 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29146810 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aao5023

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...