skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SHIPS: Spectral Hierarchical Clustering for the Inference of Population Structure in Genetic Studies (SHIPS: A New Method to Infer Population Structure)

Bouaziz, Matthieu ; Paccard, Caroline ; Guedj, Mickael ; Ambroise, Christophe; Mailund, Thomas (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e45685 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045685

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...