skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval (Similarity Measurement for Texture Image Retrieval)

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun; Ahammer, Helmut (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...