skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Projection and Density Estimation Method for Knowledge Discovery (A Projection and Density Estimation Method)

Stanski, Adam ; Hellwich, Olaf; Androulakis, Ioannis P. (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e44495 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044495

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...