skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pattern Recognition in Neural Networks with Competing Dynamics: Coexistence of Fixed-Point and Cyclic Attractors (Coexistence of Punctual and Cyclic Attractors)

Herrera-Aguilar, José L ; Larralde, Hernán ; Aldana, Maximino; Chialvo, Dante R. (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e42348 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042348

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...