skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L 0 Penalty (Zero Exponent Norm Segmented Smoothing)

Rippe, Ralph C. A ; Meulman, Jacqueline J ; Eilers, Paul H. C; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...