skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in Weight Status and Energy-Balance Related Behaviors among Schoolchildren across Europe: The ENERGY-Project (Weight Status in European Schoolchildren)

Brug, Johannes ; van Stralen, Maartje M ; te Velde, Saskia J ; Chinapaw, Mai J. M ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Lien, Nanna ; Bere, Elling ; Maskini, Victoria ; Singh, Amika S ; Maes, Lea ; Moreno, Luis ; Jan, Nataša ; Kovacs, Eva ; Lobstein, Tim ; Manios, Yannis; Bacurau, Reury F.p. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(4), p.e34742 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0034742

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...