skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimization of Time-Course Experiments for Kinetic Model Discrimination (Kinetic Model Discrimination)

Lages, Nuno F ; Cordeiro, Carlos ; Sousa Silva, Marta ; Ponces Freire, Ana ; Ferreira, António E. N; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e32749 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032749

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...