skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

miRNA-Mediated Relationships between Cis-SNP Genotypes and Transcript Intensities in Lymphocyte Cell Lines (SNP-Involved, miRNA-Mediated Relationships)

Zhang, Wensheng ; Edwards, Andrea ; Zhu, Dongxiao ; Flemington, Erik K ; Deininger, Prescott ; Zhang, Kun; Quintana-murci, Lluis (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31429 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...