skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of Amino Acid Propensities That Are Strong Determinants of Linear B-cell Epitope Using Neural Networks (Identify Useful Propensities for B-cell Epitope)

Su, Chun-Hung ; Pal, Nikhil R ; Lin, Ken-Li ; Chung, I-Fang; Csermely, Peter (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e30617 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030617

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...