skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deriving Mechanisms Responsible for the Lack of Correlation between Hypoxia and Acidity in Solid Tumors (Hypoxia and Acidity in Solid Tumors)

Molavian, Hamid R ; Kohandel, Mohammad ; Milosevic, Michael ; Sivaloganathan, Sivabal; Zhivotovsky, Boris (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(12), p.e28101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028101

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...