skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Challenging established thinking about offenders with learning disabilities.(CONFERENCE REPORT: OFFENDERS WITH LEARNING DIFFICULTIES)

Hutchinson, John

Community Living, Autumn, 2011, Vol.25(1), p.20(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-9815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...