skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genomic Analyses, Gene Expression and Antigenic Profile of the Trans-Sialidase Superfamily of Trypanosoma cruzi Reveal an Undetected Level of Complexity ( T. cruzi Trans-Sialidase/Sialidase-Like Family)

Freitas, Leandro M ; dos Santos, Sara Lopes ; Rodrigues-Luiz, Gabriela F ; Mendes, Tiago A. O ; Rodrigues, Thiago S ; Gazzinelli, Ricardo T ; Teixeira, Santuza M. R ; Fujiwara, Ricardo T ; Bartholomeu, Daniella C; Rodrigues, Mauricio Martins (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(10), p.e25914 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...