skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in Waist Circumference and the Incidence of Diabetes in Middle-Aged Men and Women (Changes in Waist and Risk of Diabetes)

Berentzen, Tina Landsvig ; Jakobsen, Marianne Uhre ; Halkjaer, Jytte ; Tjønneland, Anne ; Sørensen, Thorkild I. A ; Overvad, Kim; Dahlman, Ingrid A. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(8), p.e23104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0023104

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...