skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electron Transfer Function versus Oxygen Delivery: A Comparative Study for Several Hexacoordinated Globins Across the Animal Kingdom (Unexpected Redox Properties of Globins)

Kiger, Laurent ; Tilleman, Lesley ; Geuens, Eva ; Hoogewijs, David ; Lechauve, Christophe ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Marden, Michael C; Uversky, Vladimir N. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6), p.e20478 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...