skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterosubtypic Antibody Response Elicited with Seasonal Influenza Vaccine Correlates Partial Protection against Highly Pathogenic H5N1 Virus (Heterosubtypic Immunity against H5N1 Virus)

Ding, Heng ; Tsai, Cheguo ; Zhou, Fan ; Buchy, Philippe ; Deubel, Vincent ; Zhou, Paul; Doherty, T. Mark (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(3), p.e17821 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...