skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MrGrid: A Portable Grid Based Molecular Replacement Pipeline (Parallel Molecular Replacement)

Schmidberger, Jason W ; Bate, Mark A ; Reboul, Cyril F ; Androulakis, Steve G ; Phan, Jennifer M. N ; Whisstock, James C ; Goscinski, Wojtek J ; Abramson, David ; Buckle, Ashley M; Song, Haiwei (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e10049 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0010049

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...