skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Virion Host Shut-Off (vhs) Protein Blocks a TLR-Independent Pathway of Herpes Simplex Virus Type 1 Recognition in Human and Mouse Dendritic Cells (Vhs Blocks a Non-TLR Pathway)

Cotter, Christopher R ; Nguyen, Marie L ; Yount, Jacob S ; López, Carolina B ; Blaho, John A ; Moran, Thomas M; Unutmaz, Derya (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(2), p.e8684 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0008684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...