skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Le traitement en temps réel : la Justice confrontée à l'urgence comme moyen habituel de résolution de la crise sociale

Brunet, Bernard

Droit et Société, 1998, Vol.38(1), pp.91-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; DOI: 10.3406/dreso.1998.1429

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...