skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors that influence the uptake of routine antenatal services by pregnant women: a qualitative evidence synthesis

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Tunçalp, Özge ; Gülmezoglu, A Metin

Cochrane Database of Systematic Reviews, 10/20/2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14651858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD012392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...