skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GRAPE-6A: A Single-Card GRAPE-6 for Parallel PC-GRAPE Cluster Systems

Fukushige, Toshiyuki ; Makino, Junichiro ; Kawai, Atsushi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2005, Vol. 57(6), pp.1009-1021 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/57.6.1009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...