skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combined effect of socioeconomic status, viral hepatitis, and lifestyles on hepatocelluar carcinoma risk in Korea

Yun, E H ; Lim, M K ; Oh, J-K ; Park, J H ; Shin, A ; Sung, J ; Park, E-C

British journal of cancer, 24 August 2010, Vol.103(5), pp.741-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 20648009 Version:1 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6605803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...