skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kazakhstan petroleum industry 2008–2010: trends of resource nationalism policy?

Sarsenbayev, Kuanysh

Journal of World Energy Law and Business, 2011, Vol. 4(4), pp.369-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-9957 ; E-ISSN: 1754-9965 ; DOI: 10.1093/jwelb/jwr017

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...