skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Our Year With the Glass: Expectations, Letdowns and Ethical Dilemmas of Technology Trials With Vulnerable People

Vines, John ; Mcnaney, Róisín ; Holden, Amey ; Poliakov, Ivan ; Wright, Peter ; Olivier, Patrick

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(1), pp.27-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww017

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...