skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of a Technology Adoption and Usage Prediction Tool for Assistive Technology for People with Dementia

Oʼneill, Sonja A ; Mcclean, Sally I ; Donnelly, Mark D ; Nugent, Chris D ; Galway, Leo ; Cleland, Ian ; Zhang, Shuai ; Young, Terry ; Scotney, Bryan W ; Mason, Sarah C ; Craig, David

Interacting with Computers, 2014, Vol. 26(2), pp.169-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt041

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...