skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regulatory Aspects of Sabin Type 2 Withdrawal From Trivalent Oral Poliovirus Vaccine: Process and Lessons Learned

Decina, Daniela ; Fournier - Caruana, Jacqueline ; Takane, Marina ; Ostad Ali Dehaghi, Razieh ; Sutter, Roland

The Journal of Infectious Diseases, 2017, Vol. 215(suppl1), pp.S46-S51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: 10.1093/infdis/jiw564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...