skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elevated Social Anxiety Among Early Maturing Girls

Blumenthal, Heidemarie ; Leen-Feldner, Ellen W. ; Babson, Kimberly A. ; Gahr, Jessica L. ; Trainor, Casey D. ; Frala, Jamie L.

Developmental Psychology, 2011, Vol.47(4), pp.1133-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0024008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...