skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cultural globalisation, institutional diversity and the unequal accumulation of intellectual capital

Pagano, Ugo

Cambridge Journal of Economics, Sep 2007, Vol.31(5), pp.649-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309166X ; DOI: 10.1093/cje/bem015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...