skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SeaView Version 4: A Multiplatform Graphical User Interface for Sequence Alignment and Phylogenetic Tree Building

Gouy, Manolo ; Guindon, Stéphane ; Gascuel, Olivier

Molecular Biology and Evolution, 2009, Vol. 27(2), pp.221-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/msp259

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...