skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE RYE CLASSIFICATION OF A POPULATION BASED SERIES OF HODGKINʼS DISEASE PATIENTS IN WESTERN AUSTRALIA

Matz, R., Leonard ; Finlay-Jones, R., L. ; Waters, D., E. ; Blackwell, B., J. ; Joyce, R., P. ; Kelsall, R. H., G. ; Shilkin, B., K. ; Cullity, J., G. ; Williams, E., K. ; Matthews, L. V., M. ; Armstrong, K., B.

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028109081666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...