skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kayak blade–hull interactions: A body force approach for self-propelled simulations

Banks, Joseph ; Phillips, Alexander B ; Turnock, Stephen R ; Hudson, Dominic A ; Taunton, Dominic J

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, March 2014, Vol.228(1), pp.49-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-3371 ; E-ISSN: 1754-338X ; DOI: 10.1177/1754337113493847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...