skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased Heart Failure Development After Pressure Overload-Induced Hypertrophy in Mice with a RyR2-R4496C +/- Knock-In Mutation

Sedej, Simon ; Schmidt, Albrecht ; Walther, Stefanie ; Denegri, Marco ; Bisping, Egbert ; Heinzel, Frank R. ; Napolitano, Carlo ; Priori, Silvia G. ; Kockskaemper, Jens ; Pieske, Burkert

Biophysical Journal, 2011, Vol.100(3), pp.291a-291a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2010.12.1792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...