skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 14955: Gender And Peak Heart Rate Are Independently Related To Maximal Exercise Capacity In Patients With Diastolic Heart Failure: Results From The Aldo-DHF Trial

Edelmann, Frank ; Duvinage, André ; Düngen, Hans-Dirk ; Schmidt, Albrecht ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Hasenfuss, Gerd ; Stahrenberg, Raoul ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

Circulation, 2011, Vol.124(21_MeetingAbstracts Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...