skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 10585: Vitamin D and Risk of Cardiovascular and Non-Cardiovascular Mortality: A Prospective Cohort Study and Meta-Analysis

Emberson, R, Jonathan ; Tomson, R, Joseph ; Hill, R, Mike ; Armitage, R, Jane ; Leon, R, Dave ; Fletcher, R, Astrid ; Collins, R, Rory ; Clarke, R, Robert

Circulation, 2011, Vol.124(21_MeetingAbstracts Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...