skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scalable Transparent Checkpoint-Restart of Global Address Space Applications on Virtual Machines over Infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jaroslaw ; Brown, David Ml; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

18 May 2009

DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...