skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Properties of soil pore space regulate pathways of plant residue decomposition and community structure of associated bacteria

Negassa, Wakene C ; Guber, Andrey K ; Kravchenko, Alexandra N ; Marsh, Terence L ; Hildebrandt, Britton ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

PLoS ONE, 01 July 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...