skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive interfaces for ubiquitous Web access: allowing mobile users to access any information at any time from any location

Billsus, Daniel ; Brunk, Clifford A. ; Evans, Craig ; Gladish, Brian ; Pazzani, Michael

Communications of the ACM, May, 2002, Vol.45(5), p.34(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...