skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-pressure polymorphism of Fe[subscript 2]P and its implications for meteorites and Earth's core

Dera, P ; Lavina, B ; Borkowski, L.A ; Prakapenka, V.B ; Sutton, S.R ; Rivers, M.L ; Downs, R.T ; Boctor, N.Z ; Prewitt, C.T; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Geophys. Res. Lett, 19 May 2008, Vol.35(3, 2008) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...